آموزش و نيروي انساني

آموزش و نيروي انساني

 

به اطلاع اعضاي محترم كه در دوره آموزشي تبديل عضويت عادي به فعال  شركت نموده اند مي رساند :

جهت تكميل فرم هاي مربوطه با همراه داشتن يك قطعه عكس پرسنلي به دفتر پايگاه مراجعه فرمايند .

 

مدارك مورد نياز جهت عضويت در پايگاه :

1-    تصوير شناسنامه ( صفحه اول)

2-   تصوير كارت ملي ( پشت و رو)

3-  3 قطعه عكس پرسنلي

4-  تصوير كارت پايان خدمت 

5-  تكميل فرم عضويت

 

شرايط عضويت عادي

بخش حضوري دوره : 12 ساعت برنامه آموزشي به صورت حضوري با شركت در كلاس هاي آموزشي

بخش اردوي پايان دوره : اجراي 6 ساعت برنامه آموزشي

دريافت گواهي پايان دوره

معرفي به حلقه هاي صالحين  

دريافت كارنامه

 

شرايط عضويت عضويت فعال

بخش حضوري دوره : 24 ساعت برنامه آموزشي به صورت حضوري با شركت در كلاس هاي آموزشي

بخش اردوي فرهنگي رزمي پايان دوره : اجراي 12 ساعت برنامه آموزشي

دريافت گواهي پايان دوره

شركت در حلقه هاي صالحين

دريافت كارنامه

مناسبت ها

آمار بازدیدکنندگان

36